Three Spaces

2019
exhibition

Artist
Naoki Miyasaka

Photo
Ken Kato

Photo courtesy
Tokyo Arts and Space