Shift-Shoft

2018
curation

Artist
Shu Isaka
Kohei Maeda
Sentaro Miki
Naoki Miyasaka

photo
Sentaro Miki