Revision of Shadows

2021

Venue
TALION GALLERY

Curation
Tsuyoshi Ueda

Artist
Itsuki Doi
Naoki Miyasaka
Sayuri Miyashita

Photo
Keizo Kioku